Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την  12-5-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ., για τη μίσθωση δύο χημικών τουαλετών στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» (παρκινγκ P8) για τις ανάγκες των εμπλεκόμενων στη διαδικασία διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων οδηγών της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Συνολικός προϋπολογισμός 6.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω courier (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20& Γκύζη, Μαρούσι, 2ος όροφος, Τ.Κ. 15125) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω δ/νση μέχρι την 12/5/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 236,34 KB09/05/23 01:16:13