Η Περιφέρεια Αττικής διεύθυνση οικονομικών Π.Ε. Βορείου τομέα Αθηνών καλεί τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την Τετάρτη 9/11/2022,  για τη μεταφορά εξοπλισμού και αρχείου Διευθύνσεων αρμοδιότητας της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αναλυτικότερα η δαπάνη αφορά συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση του συνόλου του εξοπλισμού ( και του αρχείου όπου αναφέρεται), από τις κατωτέρω διευθύνσεις: 

Μεταφορά αρχείου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής στην Αγίων Αποστόλων& Ανάφης, (με ταυτόχρονη αποσυναρμολόγηση τεσσάρων στηλών-Dexion συνολικής επιφάνειας 30m³),  στον ημιώροφο του κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 18 &Γκύζη, στο Μαρούσι (με επανασυναρμολόγηση των παραπάνω Dexion), ποσού έως 2.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

Επίσης, μεταφορά εξοπλισμού της  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας από τον Β’όροφο του κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη στον Β’όροφο του κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 18 &Γκύζη, στο Μαρούσι, ποσού έως 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 1).

Μεταφορά εξοπλισμού της  Διεύθυνσης Οικονομικών ΠΕΒΤΑ από τον Α’ όροφο του κτιρίου επί της Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη στο Μαρούσι  στον Β’όροφο του ιδίου κτιρίου ποσού έως 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 2)

Μεταφορά εξοπλισμού και αρχείου του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Β Άθήνας από την Αγία Παρασκευή στον Γ’ Όροφο του κτιρίου επί της Λ.Μεσογείων 372 στην Αγία Παρασκευή ποσού έως 3.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  (ΟΜΑΔΑ 3).

Μεταφορά οκτακοσίων (800) κιβωτίων του αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών από τις αποθήκες του Φαλήρου στο Μαρούσι (μεταφορά και τακτοποίηση), ποσού 2.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΟΜΑΔΑ 4).

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ ανά ομάδα με την προϋπόθεση η προσφορά να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ομάδα και συνεπακόλουθα και τη συνολική των 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και να τηρούνται οι όροι της παρούσης Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως  ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Κηφισίας 20,  Μαρούσι, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την  09-11-2022 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:30 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 336,68 KB02/11/22 01:57:08