Η Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. (Περιλαμβάνει και δρομολόγια κολύμβησης σχ. έτους 2023-2024).

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 199261, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την Δευτέρα 07-08-2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,64 MB29/07/23 01:30:02
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑDOCX 92,48 KB29/07/23 01:30:56
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗDOCX 41,00 KB29/07/23 01:32:09