Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 04/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για τη μεταφορά φακέλων και μη χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για τη μεταφορά φακέλων και μη χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο  Προϋπολογισμός για την μεταφορά φακέλων και μη χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού των υπηρεσιών της Π. Ε. Δυτικής Αττικής ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2022, ΕΦ 06072, ΚΑΕ 0829.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 297,70 KB31/10/22 01:28:00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β DOC 68,50 KB31/10/22 01:27:26