Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά  ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που  δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι τη Δευτέρα 21-11-2022 και ώρα 13.00 μ.μ. και σύμφωνα με το παράρτημα Β της Πρόσκλησης, για  την ετήσια συντήρηση και επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά, του 2ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Πειραιά και του 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως  ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 και Κάστορος 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 21-11-2022 ημέρα  Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της ΑΠ: 1157486/15.11.2022  (ΑΔΑΜ: 22PROC011604924 2022-11-15) Πρόσκλησης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 272,97 KB15/11/22 01:59:59