Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της συνημμένης πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για τη συντήρηση και επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού των υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων και των κοινών υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, όπως αυτός αναφέρεται στον πίνακα της Πρόσκλησης (1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ), για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη σύναψη σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 18.513,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ. Κ. 18545, Πειραιάς (5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 09-03-2023 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 14:00.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 418,16 KB01/03/23 12:33:22