Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου ALCATEL LUCENT OMNIPCX ENTERPRISE του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Πειραιώς, της Π.Ε. Νήσων και των κοινών υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη σύναψη σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 16.182,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.

Ο προϋπολογισμός είναι 16.182,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος α΄ (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ),  υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ. Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 19-07-2024 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

 Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά (5ος όροφος),  την  22-07-2024, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 313,64 KB10/07/24 04:19:42
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α DOC 57,00 KB10/07/24 04:20:20
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β DOC 55,00 KB10/07/24 04:21:01