Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021,την υπ΄αριθμ. 2362/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:Ψ22Ν7Λ7-49Χ 23REQ013600029) την υπ’ αρ. πρωτ.: 1301892/25-10-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (AΔΑ: Ρ4Τ27Λ7-ΜΞΠ ΑΔΑM: 23REQ0136650221) και το υπ΄αριθμ. πρωτ.:1202057/05-10-2023 έγγραφο της Δνσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθήνας με το οποίο αιτούνται την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου επί της οδού Χίου 16-18 Αθήνα όπου στεγάζονται οι Δνσεις Εκπ/σεις Α΄ Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής σας προσκαλεί να υποβάλλετε, εφόσον το επιθυμείτε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της Περιφέρειας Αττικής επί της οδού Χίου 16-18 στο Μεταξουργείο, όπου στεγάζονται τα γραφεία όλων των Δ/νσεων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Π.Ε.Κ.Τ. Περιφέρειας Αττικής, με:

  1. Φύλαξη Δευτέρα με Παρασκευή από ένα άτομο τις ώρες 7.00 π.μ. -10.00π.μ. και 15.00μ.μ.-18.00 μ.μ. και από δύο (2) άτομα τις ώρες 10.00πμ έως 15.00μμ και
  2. φύλαξη από ένα αυτοκίνητο patrol, το οποίο θα περνά καθημερινά τις νυχτερινές ώρες 3 φορές, μεταξύ 12-6 ανά 3 ώρες (00.12π.μ.,3, και 6).

Η οικονομική προσφορά θα δίδεται για σύνολο της ετήσιας παροχής υπηρεσιών και δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έως την 11/12/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει:

«Υποβολή οικονομικής προσφοράς για την για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου της Περιφέρειας Αττικής επί της οδού Χίου 16-18 στο Μεταξουργείο, όπου στεγάζονται τα γραφεία όλων των Δ/νσεων Εκπαιδεύσεων Α΄ Αθήνας για ένα έτος και συγκεκριμένα:

  • 1ο Κέντρο Εκπ/κής Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) Α΄Αθήνας,
  • 1ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπ/κού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ),
  • Δνση Α/θμιας Εκπ/σης Α΄ Αθηνών και
  • Δνση Β/θμιας Α΄ Αθηνών,

συνολικού προϋπολογισμού: 37.200,00€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 174,38 KB07/12/23 01:32:17