ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΛΕΙ

Τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των κτιρίων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 48.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τετάρτη 26/02/2014 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88, 3ος ΟΡΟΦΟΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ 305

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.