Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

καλεί

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές , για τον καθαρισμό των οχημάτων, φορτηγών (γενικό πλύσιμο έως 3 φορές τον μήνα) και μηχανημάτων έργου (γενικό πλύσιμο έως 2 φορές τον μήνα) της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, για δύο (2) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού (όποιο απ’ τα δύο επέλθει πρώτο), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο Παράρτημα Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 15/04/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς  το  Τμήμα  Προμηθειών  Δ/νσης  Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο Προϋπολογισμός για τον καθαρισμό των οχημάτων, φορτηγών (γενικό πλύσιμο έως 3 φορές τον μήνα) και μηχανημάτων έργου (γενικό πλύσιμο έως 2 φορές τον μήνα) της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (πολυετής υποχρέωση), και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής  –  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, ΚΑΕ 0839 με ποσό 2.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., προϋπολογισμού 2022, ποσό 2.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. προϋπολογισμού 2023 και ποσό 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. προϋπολογισμού 2024.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 18/04/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 259,99 KB11/04/22 03:01:40
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (12/04/2022) PDF 111,25 KB12/04/22 02:16:55