Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4782/2021,την υπ΄αριθμ. 1337/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΥ597Λ7-ΙΝΓ), την υπ’ αρ. πρωτ.: 688496/18-07-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:925Ι7Λ7-ΣΗΦ ) και το υπ΄αριθμ. πρωτ.:675474/10-08-2021 έγγραφο της Δνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας) με το οποίο αιτείται το κλάδεμα και την απομάκρυνση ξερών χόρτων και κλαδιών από τον περιβάλλοντα χώρο του Γραφείου Απολυμαντηρίου Περιφέρειας Αττικής περίπου συνολικής επιφάνειας 500 τμ , σας προσκαλεί να υποβάλλετε, εφόσον το επιθυμείτε οικονομική προσφορά για τις ανωτέρω υπηρεσίες.

Η οικονομική προσφορά θα δίδεται για το σύνολο των υπηρεσιών και δεν μπορεί να ξεπερνά το ποσό των 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έως την 28/09/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 130,45 KB22/09/22 05:21:49