Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 19/06/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 έως 15:00μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές Α) για τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά υλικών δακοκτονίας (πρωτεΐνη βάρους 9 τόνων), τμηματικά (3 φορές) με φορτηγά δημοσίας χρήσεως, Β) για την προμήθεια περίπου 80 κιλών θειϊκής αμμωνίας για το δίκτυο παγίδων για την παρακολούθηση του πληθυσμού του εντόμου, Γ) για την προμήθεια πωμάτων για τις παγίδες, Δ) για την προμήθεια σύρματος για το δέσιμο των παγίδων και Ε) για την προμήθεια 400 καρτών σήμανσης για ανάρτηση στα ελαιόδεντρα προκειμένου να υλοποιηθεί το Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2014 για τις ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει ή να προμηθεύσει είτε το σύνολο της ποσότητας όλων των ειδών και υπηρεσιών που αναφέρεται στο Παράρτημα Α’ είτε τις υπηρεσίες και ποσότητες του είδους/ειδών που έχει επιλέξει να καταθέσει οικονομική προσφορά και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες ανά ΚΑΕ σύμφωνα με το υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος Β΄.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.