Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Τετάρτη 24-04-2024 και ώρα 13.00 μ.μ. και σύμφωνα με το παράρτημα της Πρόσκλησης, για δύο (2) καθαρισμούς των υαλοπινάκων του κτηρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες των Π.Ε. Πειραιά & Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά, συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 € ( επτά χιλιάδες ευρώ ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας(Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 και Κάστορος 6ος όροφος)και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι τις 24-04-2024 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 μ.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 8,33 MB17/04/24 02:47:30