ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών με τροποποιημένους όρους όπως παρουσιάζονται στο επισυναπτόμενο αρχείο, να προσέλθουν Τετάρτη 18-02-2015 και ώρα 13:30 μ.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της  Λεωφ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.