Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου για την κάλυψη των αναγκών των πέντε (5) τμημάτων της Διεύθυνσης ΚΤΕΟ.

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε  20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι εταιρείες που επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών στο γραφείο 311, 3ος όροφος, τηλέφωνο 213 2065018, fax 210 6984311, Λεωφ.Συγγρού 80-88, Τ.Κ. 117 41, μέχρι 23.06.2011, ημέρα Πέμπτη και ώρες 9.00-13.30, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο.