Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την υποβολή προσφορών για την εκτύπωση 14.040 ψηφοδελτίων και προμήθεια 3.510 φακέλων για τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 27-10-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ..

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.