Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΛΕΙ Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει με οποιονδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351,Παλλήνη, στο ισόγειο, προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος, σε σφραγισμένο φάκελο που να φέρει εξωτερικά αυτού την εταιρική σφραγίδα καθώς και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (3) ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ», μέχρι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 14:30 μ.μ.

O προϋπολογισμός υπολογίζεται στα 2.000,00€   συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

 Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν σε δημόσια συνεδρίαση από την Οικονομική Επιτροπή, (Λ. Συγγρού 15-17, 6ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτρόπων).

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.