Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2667/2014 απόφασή της), προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση μητρώου εργοληπτικών εταιρειών, που θα διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής, με διάθεση μηχανημάτων, υλικού και προσωπικού, όταν αυτό απαιτηθεί, ΚΑΛΕΙ Εργολήπτες (εταιρείες – φυσικά πρόσωπα), να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στο Τμήμα Προμηθειών, της /νσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.11741, 3ος όροφος, γραφείο 311, τηλέφωνο 213-2065131, fax 213-2065015, αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, μέχρι και τις 19/1/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρες 9.00 –14.00, στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική /νση,
τηλέφωνο και fax.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο.