Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 598/2022 (ΑΔΑ: 6Η5Ι7Λ7-7Δ7) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την μίσθωση χώρου  επιφάνειας από 800 έως 850τ.μ. , με την διαδικασία της απευθείας μίσθωσης χωρίς δημοπρασία, όπως προβλέπεται από την παρ. 2β του άρθρου 16 του Π.Δ. 242/1996, παρακείμενων στο επί της οδού Αιγάλεω 5 και Κάστορος κτίριο, στον Πειραιά, για την κάλυψη αναγκών επέκτασης των ήδη εγκατεστημένων υπηρεσιών των Π.Ε. Πειραιώς και Π.Ε. Νήσων, καλείστε να δηλώσετε ενδιαφέρον εγγράφως, έως την 30 Μαΐου 2022 στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, Τμήμα Περιουσίας (Λ. Συγγρού 80-88, 4ος όροφος,  Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, τηλ. 2132063505, -509, email: tm_periousia@patt.gov.gr).

Ο προσφερόμενος χώρος θα πρέπει να βρίσκεται σε ανωδομή  κτιρίου και θα χρησιμοποιηθεί για την τακτοποίηση και φύλαξη του αρχείου της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Πειραιώς και Νήσων κα των λοιπών στεγαζομένων στο κτίριο Δ/νσεων.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος προϋποθέτει ότι ο προσφέρων θα αναλάβει να εκτελέσει με δικές του δαπάνες, όλες τις αναγκαίες τροποποιήσεις, προσθήκες και βελτιώσεις που θα κριθούν αναγκαίες ή θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, ώστε ο προσφερόμενος χώρος να ικανοποιεί  τις απαραίτητες βάσει νόμου τεχνικές  οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές προδιαγραφές.

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 436,95 KB10/05/22 01:48:07