Η  Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 27/03/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για χρονικό διάστημα ενός έτους από 15/04/2023 με δικαίωμα προαίρεσης τριμήνου, συνολικού ύψους 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων ασφαλίστρων και λοιπών επιβαρύνσεων, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής
«Προσφορά για την ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για χρονικό διάστημα ενός έτους από 15/04/2023 με δικαίωμα προαίρεσης τριμήνου»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Συνολικός προϋπολογισμός 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (ετήσιο κόστος 9.000,00 € & δικαίωμα προαίρεσης τριμήνου 3.000,00 €).

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0899 κατά 12.000,00€ συμπεριλαμβανομένων φόρων ασφαλίστρων και λοιπών επιβαρύνσεων εκ των οποίων το ποσό των 9.000,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2023 και το ποσό των 3.000,00€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2024 του Ειδικού Φορέα 06072.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 28/03/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτήριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 259,22 KB20/03/23 02:22:45