Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για τον καθαρισμό των οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής για τρία (3) έτη ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού (όποιο απ’ τα δύο επέλθει πρώτο), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 04/12/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρες 08:00 έως 15:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς  το  Τμήμα  Προμηθειών  Δ/νσης  Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για τον καθαρισμό των οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α.»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο Προϋπολογισμός για τον καθαρισμό των οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. (πολυετής υποχρέωση), και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής  –  Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, ΚΑΕ 0839 με ποσό 332,00€ συμπ. Φ.Π.Α., προϋπολογισμού 2023, ποσό 2.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. προϋπολογισμού 2024, ποσό 2.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. προϋπολογισμού 2025 και ποσό 1.668,00€ συμπ. Φ.Π.Α. προϋπολογισμού 2026.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 05/12/2023 ημέρα  και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 233,55 KB28/11/23 03:27:55