Σε εφαρμογή της υπ’ αρ. 2609/2023 (ΑΔΑ: Ψ1Η77Λ7-ΙΩΑ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με τη μίσθωση χώρων συνολικής επιφάνειας 800 έως 1000 τ.μ., όπως προβλέπεται στην παρ. 2β του άρθρου 16 του Π.Δ. 242/1996, σε χώρους παρακείμενους του κτιρίου επί της Λεωφ. Συγγρού 15-17 στην Αθήνα -δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μη μισθωμένοι χώροι στο εν λόγο ακίνητο- σε ακτίνα χιλίων (1000) μέτρων από το κεντρικό κτήριο της Λεωφ. Συγγρού 15-17 και μέχρι την ημερομηνία λήξης της κύριας σύμβασης δηλαδή έως 29-9-2026 για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών επέκτασης των Υπηρεσιών και Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων, που στεγάζονται στο κτήριο επί της Λεωφ. Συγγρού 15-17, εν όψει της εγκατάστασης της νέας Περιφερειακής Αρχής, καλείστε να δηλώσετε ενδιαφέρον εγγράφως, έως τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, Τμήμα Περιουσίας (Λ. Συγγρού 80 – 88, 4ος όροφος, Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, τηλ. 2132063505, -503, email: tm_periousia@patt.gov.gr).

Επισημαίνεται ότι, για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιολογητικών.

2609η ΑΠΟΦΑΣΗ 2023 Ο.Ε. PDF 259,33 KB29/11/23 02:49:33