Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια και τοποθέτηση Πινακίδων Σήμανσης στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής και αποξήλωση των παλαιών, Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 44.950,00 ευρώ, πλέον του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση PDF 172,68 KB18/08/21 09:42:55