Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, εταιρείες, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δειγμάτων τροφίμων φυτικής και ζωικής προέλευσης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Νήσων από τον Πειραιά σε Διαπιστευμένα Εργαστήρια εντός και εκτός Αττικής για ένα έτος. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή σε € πλέον ΦΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 6.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%), ήτοι 5.284,55€ πλέον ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 1.215,45€.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10-9-2013 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00πμ στα  Γραφεία Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων -Τμήμα Προμηθειών (Εθν. Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού,Πειραιάς, 2ος όροφος).

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα Πρόσκληση. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων,Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ.185 31, Πειραιάς, 2ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 9-9-2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13.30 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.