Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επισκευή του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής καθώς και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή πλέον ΦΠΑ για το σύνολο του μηχανογραφικού εξοπλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά προϋπολογισμού 13.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 20/12/2013 (ημέρα Παρασκευή) και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ, ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 14-16, ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18531, 1ος όροφος.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού (δηλ. την Πέμπτη 19/12/2013) και ώρα μέχρι την 13:30 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Διακήρυξης.