Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων υλικού και προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες, στις περιοχές ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο έως και 31-12-2011.

Όσοι επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Δ/νση Οικονομικού, τμήμα Προμηθειών, στο γραφείο 310-311, 3ος όροφος, τηλέφωνο : 213 2065015, fax : 210 6984311, πληροφορίες : κα Ε. Παπαδημητρίου, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο, μέχρι και τις 7/06/2011, ημέρα Τρίτη και ώρες 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ., στην οποία να αναφέρεται η πλήρης επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική Δ/νση, τηλέφωνο και fax.

Τo αρχείo που ακολουθεί περιέχει την απόφαση.