Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

θα προβεί στην συντήρηση, επισκευή και φανοποιία εννέα (9) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.Α.Α., συνολικού προϋπολογισμού έξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και δέκα επτά λεπτών (6.228,17€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνσή μας (17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη, Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε.Α.Α.) οικονομική προσφορά για την συντήρηση, επισκευή και φανοποίια εννέα (9) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.Α.Α. σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «οικονομική προσφορά για την συντήρηση, επισκευή και φανοποιία εννέα (9) υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε.Α.Α.», σύμφωνα με το Παράρτημα Β της παρούσας πρόσκλησης έως τις 1-12-2023, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14.30.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 316,78 KB28/11/23 01:36:44