Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4782/2021, την υπ’ αρ. 586/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α (ΑΔΑ: 9Π507Λ7-ΘΝΝ), και την υπ’ αρ. πρωτ. 338263/18-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΝΤ7Λ7-Π2Ζ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, και το υπ΄άριθμ. 19498/08-03-2022 έγγραφο της Δνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης) σας καλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) κλειδαριών συρόμενων αλουμινίου σε λευκό χρώμα για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών της Δ/νσης  Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Πολυτεχνείου 4, Αθήνα.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
• Προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) κλειδαριών συρόμενων αλουμινίου σε λευκό χρώμα για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας & Φυσικών Πόρων.
Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το εγκεκριμένο ποσό των 150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα πρέπει να είναι σφραγισμένη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.
Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι 19/12/2022, και ώρα 14.00 σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στη Δ/νση  Οικονομικών Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, ΓΡ 305 3ος όροφος.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 138,14 KB08/12/22 09:22:37