Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά που αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης των παραχωρημένων στην Περιφέρεια Αττικής εκτάσεων μετά των υφιστάμενων κτισμάτων & Εγκαταστάσεων στη θέση του Φαληρικού Όρμου συμπεριλαμβανομένου του «Κέντρου Εφοδιασμού» κάτω από την γέφυρα «Εσπλανάδα, με περιπολία(patrol) με όχημα και οδηγό 7 ημέρες την εβδομάδα από 22:00 μ.μ. μέχρι 06:00 π.μ.

Οι υπηρεσίες φύλαξης θα αφορούν στο διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την κήρυξη οριστικού αναδόχου που θα προκύψει ως αποτέλεσμα του εν λόγω διαγωνισμού ή σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός μέχρι την εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού της δαπάνης.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί έως 16-02-2023 και ώρα 13:00 μ.μ με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου εις τριπλούν (μία πρωτότυπη και δύο αντίγραφα), σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 199,47 KB10/02/23 01:32:13