Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος σκίασης (ρολοκουρτίνες) για τις ανάγκες Υπηρεσιών της ΠΕ ΝΤ Αθηνών, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 5.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 64/2023 (ΑΔΑ: ΨΟ4Χ7Λ7-ΔΗΟ & ΑΔΑΜ: 23REQ012051487) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 1364 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής με ΑΑ βεβ:1387 και αρ. πρωτ. 147087/06-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΔ9Δ7Λ7-ΞΑ5 & ΑΔΑΜ: 23REQ012089042).

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή) αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών.

Οι Οικονομικές Προσφορές να υποβληθούν εις τριπλούν (μια πρωτότυπη και δύο αντίγραφα), σε σφραγισμένο φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή έως την Παρασκευή 03/03/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών – Παραλία Καλλιθέας-Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 240Α (ισόγειο), Τ.Κ. 176 74 – Καλλιθέα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.

Οι προσφέροντες υποχρεούνται να διαμορφώσουν την προσφορά τους κατόπιν αυτοψίας που θα πραγματοποιήσουν στους χώρους που θα τοποθετηθούν τα σκίαστρα, για την ορθή υποβολή αυτής έπειτα από μέτρηση και τη δέσμευσή τους  για ενενήντα (90) ημέρες. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται τις υπηρεσίες έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία σε εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ακολουθεί το σχετικό αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 223,52 KB17/02/23 10:42:46