Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά αναφορικά με την προμήθεια μεταλλίων για τη συμμετοχή́ της Περιφέρειας Αττικής στην αθλητική διοργάνωση «14ος Διεθνής Ποσειδώνιος Ημιμαραθώνιος – Παράλληλοι Αγώνες – Εκδηλώσεις» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Απριλίου 2023, στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού 9.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί, εις τριπλούν (μια πρωτότυπη και δύο αντίγραφα), σε σφραγισμένο φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα, στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α. (Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου – πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, κτίριο 240Α ισόγειο, 176 74 Καλλιθέα), έως Μ. Πέμπτη 13/4/2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 219,44 KB10/04/23 12:43:22