Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά, δυνάμει της υπ’ αριθ. 202/2023 (ΑΔΑ: ΨΚΧ67Λ7-ΠΤΑ και ΑΔΑΜ: 23REQ013256545) απόφασης της Επιτροπής Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Αττικής, για τη διεξαγωγή μουσικής συναυλίας με τη Μαρία Κατινάρη, τον Γιώργο Ζορμπά και τη φιλική συμμετοχή του Λάμπρου Καρελά υπό τη συνοδεία εξαμελούς ορχήστρας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 26η Σεπτεμβρίου 2023 στην κεντρική Πλατεία του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).

Η ανωτέρω Απόφαση Ε.Π.Α. εγκρίνει ποσό ύψους 1.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. για την υλικοτεχνική υποστήριξη (Ήχος/Φωτισμός) της ανωτέρω συναυλίας με την υπ’ αριθ. 1005506/18-08-2023 (ΑΔΑ: ΡΡΚ67Λ7-Β8Ε, ΑΔΑΜ: 23REQ013272434) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2452 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής με ΑΑ Βεβ: 2985.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι δαπάνες που πρόκειται να καλυφθούν, θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0844 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Αττικής.

Οι Οικονομικές Προσφορές να υποβληθούν εις τριπλούν (μια πρωτότυπη και δύο αντίγραφα) -για το σύνολο των υποβληθέντων δικαιολογητικών που αναφέρονται στην πρόσκληση- σε σφραγισμένο φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου έως τη Δευτέρα 18-09-2023 και ώρα 12:00 μ.μ. στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, ΤΚ 17674 -Καλλιθέα).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 262,87 KB13/09/23 10:35:21