Η Περιφέρεια Αττικής , έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά που αφορά την παροχή εργασιών συντήρησης της εγκατάστασης του κλιματισμού (ψυκτικού συγκροτήματος, πύργου ψύξης, λέβητα-καυστήρα, κεντρικών κλιματιστικών μονάδων, ανεμιστήρων απόρριψης, ηλεκτρικής εγκατάστασης δώματος, αυτοματισμού συστήματος κλιματισμού, αντλιών κυκλοφορίας ψυχρού νερού) για δύο χρόνια του κτιρίου επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το 1Ο ΚΕΔΑΣΥ Δ΄ Αθήνας, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 13.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με κατανομή ανά έτος: για το έτος 2024 ποσού ύψους 4.600,00€ συμπ. Φ.Π.Α., για το έτος 2025 ποσού ύψους 6.500,00€ συμπ. Φ.Π.Α. και για το έτος 2026 ποσού ύψους 1.900,00€ συμπ. Φ.Π.Α.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη συνολική τιμή σε ευρώ , συμπ. ΦΠΑ .

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν εις τριπλούν (μία πρωτότυπη και δύο αντίγραφα σε σφραγισμένο φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου έως και την Δευτέρα 08/04/2024 και ώρα 13:00 μ.μ. στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών , παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις ) κτίριο 240α ισόγειο , 17674 Καλλιθέα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 289,90 KB29/03/24 10:38:35