Προστέθηκε νέο αρχείο: Διευκρίνιση επί τεχνικών προδιαγραφών (10/12/21)

Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια δεκαέξι (16) πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 33.728,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 2514/2021 (ΑΔΑ: 9Ψ7Τ7Λ7-0Ψ1 & ΑΔΑΜ: 21REQ009544199) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η σχετική δαπάνη και η διάθεση πίστωσης, καθώς και η παραχώρηση μέρους των ειδών και της ΑΑΥ με αρ. πρωτ. 1019135/2021, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3045 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής με ΑΑ βεβ 3253 (ΑΔΑ: ΩΗ867Λ7-1ΟΑ & ΑΔΑΜ: 21REQ009655301).
 
Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από τις αρμόδιες επιτροπές παραλαβής.
Οι Οικονομικές Προσφορές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) θα υποβληθούν εις τριπλούν (μία πρωτότυπη και δύο αντίγραφα), σε σφραγισμένο φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή έως τη Δευτέρα 13/12/2021 και ώρα 10:00 π.μ. στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών – Παραλία Καλλιθέας-Μοσχάτου (πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις), κτίριο 240Α (ισόγειο), Τ.Κ. 176 02 Καλλιθέα, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να διαμορφώσουν την οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με το υπόδειγμα που ακολουθεί.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 319,77 KB06/12/21 01:56:46