Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογιζόμενου ποσού ύψους 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής θα προμηθευτεί καύσιμα από τον πρατηριούχο ή την εταιρεία που θα προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό (%) έκπτωσης και ως εκ τούτου τη χαμηλότερη τιμή για την Περιφέρεια Αττικής. Το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), το οποίο θα προσφερθεί μπορεί να είναι και αρνητικό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [άρθρο 63 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014]. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό της προσφοράς σας υπολογίζεται επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής περιοχής ανά λίτρο κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και αναρτάται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://www.fuelprices.gr. H μέση λιανική τιμή σε €/λτ περιλαμβάνει και τον Φ.Π.Α. (24%).

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί έως τη Δευτέρα 27-12-2021 και ώρα 14:00μ.μ. με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, εις τριπλούν (1 πρωτότυπη και 2 αντίγραφα), σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, 176 02 Καλλιθέα).

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 201,60 KB23/12/21 03:38:02