Η Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά προσκαλεί: 

Τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της υπ’  αριθμ.7/2022 Πρόσκλησης , έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων  της Περιφέρειας Αττικής , για τα σχολικά έτη 2022-2023,2023-2024,2024-2025 , όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών, αντικειμένου κολύμβησης, της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, που επισυνάπτονται στην υπ’ αριθμ.7/2022 Πρόσκληση.

Συνολικός Προϋπολογισμός της αριθ.7/2022 πρόσκλησης : 37.680,00€ πλέον Φ.Π.Α.  και 46.723,20 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ , αριθμός συστημικού διαγωνισμού 174634 εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 7/2022 πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ , δηλαδή έως τις 31/10/2022 και ώρα 23:59:59 μμ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 773,40 KB21/10/22 12:39:39