Η Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων (μελάνια, τύμπανα κλπ) για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής και του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και αναλωσίμων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, όπως περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 50.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστημικού διαγωνισμού 159005), εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως τις 23/04/2022 και ώρα 15:00μ.μ.

Η υποβολή των προσφορών διέπεται από τον Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως άρθρα 33, 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση υπ’ αρ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της οποίας οι όροι εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 22 (τελική – μεταβατική διάταξη της με αρ. 64233/9-06-2021 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ2453/τ.Β/9-6-2021).

Η Πρόσκληση 03/2022 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,03 MB14/04/22 05:01:20
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ DOC 690,00 KB14/04/22 05:01:39
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ PDF 112,17 KB20/04/22 08:01:44