Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια του σχετικού Πίνακα ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν τη ΤΕΤΑΡΤΗ 26-11-2014 και ώρα 13:00 μ.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Λ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος), Αθήνα.

Μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όσοι συμμετέχοντες κηρυχθούν μειοδότες, υποχρεούνται να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ’) της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ. Α΄/1986), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεσμεύονται για την τήρηση όλων των όρων των Παραρτημάτων (Α΄, Β΄ και Γ΄) της σχετικής Πρόσκλησης.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.