Η Περιφέρεια Αττικής έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρ. 118, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 49 του Ν. 4782/2021,την υπ’ αρ. 364/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ2ΝΤ7Λ7-Λ7Ξ ), την υπ’ αριθμ. πρωτ. 361728/20-03-2024 (ΑΔΑ: 9ΠΖΣ7Λ7-ΣΓΝ) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α/Α1646 και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 185414/12-02-2024 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Κίνησης Οχημάτων) σας καλεί εφόσον επιθυμείτε, να υποβάλλετε οικονομική προσφορά ως εξής:

  1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Α:Βεβαιώσεις ελέγχου ταχογράφων από εξουσιοδοτημένο συνεργείο για 14 οχήματα συνολικού προϋπολογισμού 650,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και
  2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β: Πιστοποιητικά ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων από διαπιστευμένο φορέα για πέντε (5) οχήματα, συνολικού προϋπολογισμού 850,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι την 17/04/2024 και ώρα 14.00 μ.μ. στην υπηρεσία μας Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 305, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει: «Υποβολή οικονομικής προσφοράς για:

  1. ΟΜΑΔΑ Α΄: Βεβαιώσεις ελέγχου ταχογράφων από εξουσιοδοτημένο συνεργείο για 14 οχήματα, συνολικού προϋπολογισμού 650,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. και
  2. ΟΜΑΔΑ Β΄: Πιστοποιητικά ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων για πέντε (5) οχήματα, συνολικού προϋπολογισμού 850,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

Επισημαίνεται ότι οι προσφορές μπορούν να δοθούν ανά Ομάδα ή για το σύνολο των Ομάδων Α΄ και Β΄ με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνουν τον συνολικό προϋπολογισμό ανά Ομάδα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 572,00 KB11/04/24 10:00:30