Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια υλικών  για το Μπενάκειο  Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Συγκριτικών Πειραματικών Εργασιών Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021, που περιγράφονται στο άρθρο  Γ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» της παρούσας , συνολικού προϋπολογισμού  35.500,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

   H παρούσα πρόσκληση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα :

ΤΜΗΜΑ 1: «Προμήθεια ειδικών αλάτων κατάλληλων για αναλύσεις», συνολικού προϋπολογισμού 5.600,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

ΤΜΗΜΑ 2: «Προμήθεια χρωματογραφικών στηλών , συνολικού προϋπολογισμού                6.840,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

ΤΜΗΜΑ 3: «Προμήθεια υλικών χρωματογραφίας  », συνολικού προϋπολογισμού                2.940,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

ΤΜΗΜΑ 4: «Προμήθεια διαλύτες και υλικά για διαλύματα », συνολικού προϋπολογισμού 6.200,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

ΤΜΗΜΑ 5: «Προμήθεια Φυσιγγείων  Εκχύλισης Στερεάς Φάσης και ειδικές προσροφητικές ουσίες, κατάλληλα για αναλύσεις» συνολικού προϋπολογισμού 1.360,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

ΤΜΗΜΑ 6 «Πρότυπες Ενώσεις» συνολικού προϋπολογισμού 1.560,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

ΤΜΗΜΑ 7 «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού » συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

Είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς για ένα ή και για όλα τα Τμήματα.

 

Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο των περιγραφόμενων υλικών κάθε τμήματος στην οποία συμμετέχουν, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ ανά Τμήμα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την ανώτατη εκτιμώμενη αξία ανά Τμήμα και καλύπτονται οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

  Η δαπάνη θα βαρύνει τους κατωτέρω ΚΑΕ του ΕΦ 08072 του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022 και συγκεκριμένα :

 ΚΑΕ1643( Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού ) : 24.500,00€, και  ΚΑΕ1729( Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού)  :11.000,00€

 

Α. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ.Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 17 Οκτωβρίου  2022 , ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 15:00μμ.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα , επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής  των  προσφορών.

 

Β. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Οι προσφέροντες πρέπει να υποβάλλουν στην ελληνική γλώσσα έγγραφη οικονομική προσφορά, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, για την προμήθεια υλικών  για το Μπενάκειο  Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Συγκριτικών Πειραματικών Εργασιών Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021» που περιγράφονται στο άρθρο  Γ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» της παρούσας , συνολικού προϋπολογισμού  34.500,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν οικονομική προσφορά:

             για ένα ή και περισσότερα ή και όλα τα τμήματα.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 382,46 KB10/10/22 11:01:43