Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί

Α) στην ετήσια τακτική συντήρηση εκατόν πενήντα (150) φορητών πυροσβεστήρων,

Β) στην περαιτέρω συντήρηση και ανανέωση γόμωσης είκοσι (20) φορητών πυροσβεστήρων, λόγω παρέλευσης 5ετίας ή/και 15ετίας,

Γ) στην υδραυλική δοκιμή και ανανέωση γόμωσης ενός (1) φορητού πυροσβεστήρα CO2 5Kg, λόγω παρέλευσης 20ετίας και

Δ) στην ετήσια τακτική συντήρηση έξι (6) φορητών πυροσβεστήρων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00 € συμπ. ΦΠΑ.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 2132114417, 2132100359, μέχρι την 09-12-2022 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 14.00 μ.μ.
, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 281,42 KB30/11/22 12:49:39