Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της συνημμένης πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια  εκατόν εβδομήντα  (170) επιτραπέζιων γυριστών ημεροδεικτών γραφείου έτους 2023 για τις ανάγκες των Διευθύνσεων της Π. Ε. Νήσων και κοινών υπηρεσιών των Π. Ε. Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής συνολικού προϋπολογισμού 270,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα  την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά σε ευρώ, αποκλειστικά βάσει τιμής (χωρίς ΦΠΑ)  υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 270,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ.Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι 27 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και  ώρα 10:00πμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 137,00 KB20/12/22 11:32:49