Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού υαλοπινάκων (εσωτερικών και εξωτερικών) – 6 εφαρμογές του κτιρίου των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος Περιστέρι, διετούς διάρκειας, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ 

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα ΑθηνώνΤρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 213 2100371, 213  2100359, μέχρι την 20 – 11 – 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να καταθέτουν έγγραφες προσφορές (εις διπλούν), σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να κλειστός και σφραγισμένος, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ», να φέρει τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: Προς Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού υαλοπινάκων του κτιρίου των υπηρεσιών της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, επί των οδών Τρώων 1 & Χαλκίδος Περιστέρι, διετούς διάρκειας, συνολικού προϋπολογισμού 6.000,00 €, συμπ. ΦΠΑ». 

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία, ΑΦΜ, Δ/νση, Τηλέφωνο, e-mail)

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

 

Ακολουθούν:

1.το αρχείο της πρόσκλησης

2.υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς (σε word)

3.υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης (σε word)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 325,28 KB13/11/23 02:23:23