Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καλείτ τους οικονομικούς φορείς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της συνημμένης πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ενός (1) ψυγείου, δίπορτου, no frost και ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+ (νέα ενεργειακή κλάση F), συνολικής χωρητικότητας από 300 έως 400 λίτρων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 700,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για την προμήθεια ενός (1) ψυγείου  όπως περιγράφεται στην οικονομική προσφορά και με τα χαρακτηριστικά των αναφερομένων τεχνικών προδιαγραφών στην πρόσκληση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της Πρόσκλησης.

 Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στη Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Τ. Κ. 18545,  Πειραιάς 5ος όροφος / Email: tpromithion.n@patt.gov.gr, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 24-02-2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00.

Επισυνάπτονται:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 303,50 KB17/02/22 10:38:17