Η Περιφέρεια Αττικής –Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της αριθ.7/2022 Πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημοσίων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, που επισυνάπτονται στην αριθ.7/2022 πρόσκληση.

Συνολικός Προϋπολογισμός της αριθ.7/2022 πρόσκλησης: 1.159.431,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμου 170735 εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 7/2022 πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως τις 05/09/2022 και ώρα 15:00μμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 822,59 KB26/08/22 12:25:49
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 1,78 MB26/08/22 12:26:09