Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ

Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που επιθυμούν να υποβάλουν οικονομική προσφορά για τα δρομολόγια των δήμων Ελευσίνας-Ασπροπύργου και Μεγαρέων της Περιφερειακής αρμοδιότητας Δυτικής Αττικήςενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής, να προσέλθουν την Τετάρτη 17-12-2014 και ώρα 13:00 μ.μ. στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Λ. Συγγρού 15-17 (6ος όροφος).

Μετά τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όσοι συμμετέχοντες κηρυχθούν μειοδότες, υποχρεούνται να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄/75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεσμεύονται για την τήρηση όλων των όρων των Παραρτημάτων της παρούσας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 256,07 KB18/08/21 11:58:27