Η Περιφέρεια Αττικής – Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την Τρίτη 20-02-2024 και ώρα 13.00 μ.μ. και σύμφωνα με το παράρτημα της Πρόσκλησης, για την  προμήθεια  εξακοσίων (  600 ) συσκευασιών LYSOFORMIN SPEZIAL ( ή άλλο ανάλογο )  των 40ml έκαστη, για τις ανάγκες της  Δ/νσης Υγειονομικού  Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων, συνολικού προϋπολογισμού 1.750,00 € (χιλίων επτακοσίων πενήντα  ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α..

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας(Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 και Κάστορος 6ος όροφος)και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι τις  20-02-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 159,59 KB14/02/24 11:25:59
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑDOCX 13,56 KB14/02/24 11:26:04