Η Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση δέκα έξι (16) κλιματιστικών μηχανημάτων καθώς και την απεγκατάσταση εννέα (9) εσωτερικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Δυτικού Τομέα Αθηνών, της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και του 1ου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Γ΄ Αθήνας, αρμοδιότητας Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών συνολικού προϋπολογισμού 15.000,00 € συμπ. ΦΠΑ καλεί όλους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσας και επιθυμούν, να υποβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 213-2100371, 213 2100359, μέχρι την 23-02-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 399,34 KB14/02/24 02:21:34