Η Περιφέρεια Αττικής και η Διεύθυνση οικονομικών ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, μέχρι την Πέμπτη 15/09/2022 και ώρα 11:30 π.μ., για την προμήθεια

  • τριάντα (30) καθισμάτων γραφείων (ΟΜΑΔΑ Α΄),
  • έξι ντουλαπών (6) γραφείου (ΟΜΑΔΑ Β΄) και
  • για την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος ραφιών (τύπου dexion) (ΟΜΑΔΑ Γ΄), για την κάλυψη των αναγκών των Διευθύνσεων της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών.

Συνολικός προϋπολογισμός 26.460,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες ανά ΟΜΑΔΑ ειδών, ήτοι 4.260,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ΟΜΑΔΑ Α΄, 1.740,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ΟΜΑΔΑ Β΄ και 20.460,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την ΟΜΑΔΑ Γ΄ , εφόσον καλύπτονται και οι όροι της Πρόσκλησης και των Παραρτημάτων αυτής.

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία, είτε και για το σύνολο των Ομάδων, όπως αυτές αναλύονται στο Παράρτημα Α΄ της παρούσας.

Οι προσφορές κατατίθενται στην υπηρεσία μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω courier (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι, 1ος όροφος, Τ.Κ. 151 25) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την Πέμπτη 15/09/2022 και ώρα 11:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 382,82 KB01/09/22 11:32:07