Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 21-06-2013,ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την εκτέλεση εργασιών απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας στα κτήρια της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με απευθείας ανάθεση. Προϋπολογισμός 700€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.